کارآفرینی آسمان

نیکوکاری تخصصی کارآفرینی آسمان

ما یک تیم از متخصصان حوزه کارآفرینی کشور هستیم که دغدغه اصلی ما، رفع مشکلات و کمک به هموطنان عزیزمان در مواجه با چالش ها و گرفتاری ها توسط ظرفیت‌های کلان مردمی است.
حمایت مالی

معرفی نیکوکاری تخصصی کارآفرینی آسمان

ما یک تیم از متخصصان حوزه کارآفرینی کشور هستیم که دغدغه اصلی ما، رفع مشکلات و کمک به هموطنان عزیزمان در مواجه با چالش ها و گرفتاری ها توسط ظرفیت‌های کلان مردمی است. به اعتقاد ما تنها راه جبران کمبودها و نیازهای افراد جامعه در سطح کلان، همدلی و همدردی و اعطای کمکهای مردمی و نیز بهره مندی از روش های نوآورانه سرمایه گذاری جمعی (گل ریزان و ..) به اشکال زیر می باشد.
  • تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام (EQUITY BASED CROWDFUNDING)
  • تامین مالی جمعی مبتنی بر پاداش (REWARDS-BASED CROWDFUNDING)
  • تامین مالی جمعی مبتنی بر خیریه (DONATION-BASED CROWDFUNDING)

ماموریت ما

فرهنگ سازی کارآفرینی اجتماعی با آموزش و مشاوره در جهت پروژه های تامین مالی جمعی محرومین و نیازمندان جامعه ماموریت ماست. به اعتقاد ما تنها راه جبران کمبودها و نیازهای افراد جامعه در سطح کلان، همدلی و همدردی و اعطای کمکهای مردمی است.

چشم انداز ما

تلاش برای فرهنگ سازی کارآفرینی اجتماعی در سطح استان تا سال 1405 و عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در سطح کشور چشم انداز ماست.

اعتقاد ما

برای چالش هایمان، راه حل های نو ارایه مینماییم.
کارها و روش هایمان متمایز و شاخص است.
با کار تیمی، توانمندتر میشویم.
فارغ از تفاوتها، تمام انسانها را از هر نژاد و قوم و باور، قابل احترام و ارزشمند میدانیم.
مسئولیتهای‌مان را درک میکنیم و به عهدهای‌مان پایبندیم. ما معتقد به همدلی و حمایت از یکدیگر برای ایجاد روحیه نوع دوستی هستیم.
نیکوکاری تخصصی کارآفرینی آسمان